Skip to main content
x

فناوری های دانشگاه صنعتی اصفهان

 

جهت جستجو و دسته بندی فناوری ها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

 

فناوری های دانشگاه به تفکیک دانشکده/پژوهشکده

 

 

فناوری های دانشگاه به تفکیک محور پژوهش

 

 

 

دانشکده فیزیکمحور پروژه: ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, تجهیزات و ملزومات پزشکی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
دانشکده کشاورزیمحور پروژه: کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
دانشکده کشاورزیمحور پروژه: کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
دانشکده کشاورزیمحور پروژه: کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
دانشکده کشاورزیمحور پروژه: کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, محیط زیست, حمل و نقل
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: برق و الكترونیک، لیزر و فوتونیک, فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: برق و الكترونیک، لیزر و فوتونیک, فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: برق و الكترونیک، لیزر و فوتونیک, فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, انرژي‌هاي نو, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, معدن و صنایع معدنی, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: برق و الكترونیک، لیزر و فوتونیک, فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي, ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته, خدمات تجاری‌سازی
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زيردريامحور پروژه: فناوری های نوین در عمران, نفت، گاز و پتروشيمي, مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی